Права за ползване

Съдържанието на настоящата интернет страница е предназначено единствено за Ваша обща информация и употреба. То подлежи на промяна без предупреждение.

Настоящата интернет страница съдържа материали, които са наша собственост или за които притежаваме разрешение. Тези материали включват, но не само: проект, разположение, изглед, външен вид, графични изображения, снимки и текстове. Възпроизвеждането им е разрешено само с писмено споразумение.

Употребата от Ваша страна на каквато и да било информация или материали, които се съдържат на настоящата интернет страница, засягащи трети страни, е изцяло на Ваш собствен риск, като ние не носим никаква отговорност. Неразрешената употреба на настоящата интернет страница може да доведе до иск за щети и/или да представлява престъпление.

В някои случаи настоящата интернет страница може да включва и връзки към други интернет страници. Тези връзки са предоставени за Ваше удобство и за да Ви осигурят допълнителна информация. Това не означава, че ние одобряваме  съответната/съответните интернет страница/страници. Ние не носим отговорност за съдържанието на интернет страницата/страниците, към които предоставяме връзки.

Проспектите и плановете, които се съдържат на настоящата интернет страница, служат единствено като ориентир. Те могат да бъдат променяни по технически или строителни нужди.


Личните данни, събирани чрез www.m3mc.bg се обработват автоматично и се добавят към файлове, които са собственост на дружество „Монтеканал България 3“ ЕООД, с адрес на управление: ул. „Филип Аврамов“ 17, гр. София 1712, България, което е отговорно по отношение на гореспоменатите файлове.


Попълването на формуляри, намиращи се на страницата, или изпращането на електронна поща или друго съобщение до „МОНТЕКАНАЛ“ предполага, че потребителят е съгласен неговите/нейните лични данни да бъдат включени в горепосочените компютърни файлове, които са собственост на „МОНТЕКАНАЛ“.

Личните данни, събрани посредством настоящата интернет страница, ще бъдат използвани изключително за целите на търговската дейност, извършвана от оператора, и няма да бъдат разкривани на трети страни, с изключение на случаите, предвидени от закона, или с изричното съгласие на потребителя.

Потребителите имат право на достъп до предоставената информация, както и да я поправят или оттеглят и като се свържат с „МОНТЕКАНАЛ“ на адрес: office@montecanal.bg  

Дружество „Монтеканал“ може да актуализира периодично настоящите условия. Актуализираните условия ще бъдат приложими за употребата на настоящата интернет страница от датата на публикуването им на тази интернет страница. Моля, проверявайте редовно страницата, за да се уверите, че сте запознати с актуалната версия на условията.

Употребата на настоящата интернет страница от Ваша страна, както и всички спорове, възникнали вследствие на тази употреба, се регулират от законите на Република България.